Monday, October 23, 2023

Jiu Meng He Chu Xun from Tube amplifier with switch power supply

Jiu Meng He Chu Xun from Tube amplifier with switch power supply


The song is Jiu Meng He Chu Xun by Teresa Teng , playing by CD player +Tube amplifier with switch power supply 

No comments:

Post a Comment